Projekty badawczo - rozwojowe

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 - umowa o dofinansowanie nr: RPDS.01.02.01-02- 0007/15-00

Projekty UE
Projekt Dolnośląski

Jako firma typu „mainstream” ukierunkowana na nowe innowacyjne technologie i rozwiązania MILENIUM.IT dba o potencjał badawczy i rozwija go, dostosowując do zmian rynku za pośrednictwem dostępnych narzędzi oraz możliwości technicznych.


W oparciu o kadrę inżynierów i programistów firma prowadzi prace B+R ukierunkowane na rozwój oprogramowania oraz rozwiązań produkcyjnych, w których informatyka może wspierać innowacyjność i tworzyć wartość dodaną.

Wdrażamy innowacyjne rozwiązania, w celu:

  • Rozwoju własnych produktów informatycznych w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowania rynku
  • Realizacji zleceń grupy przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał innowacyjnych narzędzi
  • Tworzymy centra obliczeniowe na potrzeby przechowywania danych i przetwarzania ich w kontekście AI
  • Weryfikacji pisanych rozwiązań i algorytmów poprzez wyniki sieci neuronowych

Badania wykonywane przez dział badawczy obejmują następujące obszary:

  • Innowacje procesowe, w tym komunikacja B2B, komunikacja z systemami (WEBEDI, EDI, SAP)
  • Budowy świadomości dostępu do rozwiązań ekologiczności poprzez tworzenie platformy do estymacji w budownictwie
  • Badanie obszaru cyfrowej wymiany danych w zakresie rozwoju technologii BIM
  • Badanie obszaru inteligentnego zarządzania projektami, dąrząc do zmiany funkcjonalnej procesów Facility Management
  • Metody zwiększania efektywności poprzez cyfrowe narzędzia wspierające produktywność, monitoring zdrowia oraz usprawniający logistykę

Współpracujemy z liderami branżowymi oraz renomowanymi ośrodkami badawczymi takimi jak Politechnika Krakowska.

Skontaktuj się z nami


Siedziba Rabka-Zdrój

ul. Sądecka 33D/35

34-700 Rabka-Zdrój

tel: +48 18 540 5800

Oddział Dolnośląski

ul. Ślężna 118 lok. 106

53-111 Wrocław

tel: +48 12 444 1445

tel: +48 794-305-308

Oddział Mazowiecki

ul. Baonu Zośka 8

05-092 Łomianki

tel: +48 22 535 3544

Tytuł projektu:

Rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy MARIUSZ LEMISZKA MILENIUM-IT poprzez utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego


Opis projektu:

Celem projektu jest rozwinięcie przez firmę MARIUSZ LEMISZKA MILENIUM-IT działalności B+R w wyniku utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), stanowiącego wyodrębniony organizacyjnie dział firmy. CBR będzie się specjalizować w prowadzeniu prac B+R w zakresie innowacyjnych rozwiązań systemowych dla sektora usług, w tym branży budowlanej, IT, teleenergetycznej.

Opierając się na wypracowanym przez własną kadrę know-how, przy współpracy z krajowymi ośrodkami badawczymi i partnerami biznesowymi, CBR prowadzić będzie badania nad nowymi koncepcjami projektowania i wykorzystywania technologii IT. Z uwagi na dotychczasowe doświadczenie i zidentyfikowane zapotrzebowanie rynku, strategicznym kierunkiem rozwoju MILENIUM-IT będzie wzmacnianie potencjału firmy przez wprowadzanie na rynek inteligentnych, kompleksowych, wysoko zaawansowanych systemów teleinformatycznych o niespotykanych dotąd funkcjonalnościach. Ich innowacyjność determinować będą opracowane przez firmę autorskie, nowatorskie modele i koncepcje technologiczne, jak również nowe, atrakcyjne rozwiązania biznesowe, pozwalające na znaczącą modyfikację i automatyzację procesów organizacyjnych, wzrost wydajności, efektywności i opłacalności pracy.

Utworzenie CBR to dla Wnioskodawcy szansa na urzeczywistnienie planów rozwojowych. Realizacja projektu pozwoli przyspieszyć osiągnięcie tego celu (dzięki wsparciu środków unijnych zakupione zostaną niezbędne do przeprowadzenia prac B+R nowoczesne, wysoko wydajne urządzenia, jak serwer obliczeniowy, komputery, bramy RFID) i otworzy przed firmą perspektywę prowadzenia nowych, bardziej zaawansowanych prac B+R, a co za tym idzie umacniania pozycji na rynku. W wyniku realizacji projektu firma MARIUSZ LEMISZKA MILENKIUM-IT wprowadzi na rynek innowacyjny system do pomiaru efektywności pracy.


Data rozpoczęcia projektu: 01.04.2016 r.
Data zakończenia projektu: 31.12.2017 r.
Całkowita wartość projektu: 1 306 879,21 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 198 177,96 PLN
Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 wyniosła: 923 508,76 PLN.